Ιστορικά

Δύο ἱστορικαὶ ἀγορεύσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Βενιζέλου
 
Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ 6ου τεύχους τῶν «Χρονικῶν τῆς Ἱστορικῆς καὶ Λαογραφικῆς Ἐταιρεῖας Χαλκιδικῆς»
Θεσσαλονίκη 1963
 
Οφειλόμενη απάντηση σε αγνοούντες κατήγορους
Δημοσιεύματα εἰς «'Επετηρὶδα Ἄθωνιάδος Σχολῆς»
 
Ανάτυπο από το "Δελτίο" 6 της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας
(Σχολή Μωραϊτη). Αθήνα, 1984

Καταρτισθεῖς κελεύσει τῆς Ἀ. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ΄
ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1902